zoofirma.ru

Статті

Методична рада

склад МЕТОДИЧНОЇ ради

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Киселиця Оксана Миколаївна заступник декана з навчально-методичної роботи, голова методичної ради
Гнесь Наталія Олександрівна доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання
Мороз Олена Олександрівна заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу
Устінова Тетяна Борисівна старший викладач кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів
Стратійчук Наталія Анатоліївна старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності
Музика Василь Іванович старший викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів, секретар методради

«Затверджую»

Декан факультету фізичної культури

та здоров’я людини

________________ Зорій Я.Б.

«_____»______________ 2016 р.

 

 

План

навчально-методичної роботи факультету

фізичної культури та здоров’я людини

на 2016-2017 н.р.

№ з/п Основний зміст роботи Дата проведення Відповідальні Примітка
1.
 1. Затвердження складу методичної ради факультету.
 2. Аналіз навчальної та методичної роботи факультету за минулий рік.
 3. Затвердження плану навчально-методичної роботи.
 4. Затвердження навчальних програм, робочих навчальних програм дисциплін та наскрізних програм практик за напрямами підготовки.
 5. Готовність та основні завдання щодо організації навчального процесу на 2016-2017 н.р.
Серпень, 2016 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр, відповідальні

за проведення практик

Протокол №1
2.
 1. Аналіз успішності та якості знань студентів за результатами підсумкової атестації (Вчена рада факультету).
 2. Аналіз змісту освітньо-професійних та освітньо-наукових програм на певних рівнях вищої освіти.
 3. Самоаналіз якісних показників відповідно до акредитаційних вимог: кадрового, організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, якості підготовки фахівців (рівень гуманітарних знань студентів, рівень фахової підготовки) та підготовка матеріалів до акредитації спеціальності підготовки фахівців з «Фізичної реабілітації».
 4. Аналіз навчальних планів в частині збільшення практичного компонента та самостійної роботи студента.
 5. Інформація щодо проведення контролю залишкових знань студенів.
 6. Організація, методичне забезпечення та проведення різних видів практик відповідно до навчального плану спеціальностей, аналіз їх ефективності та результативності.
Вересень, 2016 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №2
3.
 1. Аналіз результатів контролю залишкових знань студентів.
 2. Інформація заступників завідувачів кафедр про стан навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін на паперових та електронних носіях на перший семестр 2016-2017 н.р.
 3. Затвердження складу ЕК для проведення підсумкової атестації випускників ОР «магістр» спеціальностей «Фітнес та рекреація» і «Фізичне виховання».
Жовтень, 2016 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №3
4.
 1. Обговорення та прийняття рішень щодо обліку поточної успішності студентів академічної групи за результатами змістових модулів (відомість поточного контролю, журнал академічної групи, електронний журнал, інформаційний стенд);
 2. Основні завдання організації та проведення зимової екзаменаційної сесії.
 3. Результати програми моніторингу психолого-педагогічної підготовки фахівців, яким присвоюється кваліфікація вчителя.
Листопад, 2016 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №4
5.
 1. Рекомендація до друку навчально-методичних публікацій. Затвердження плану науково-методичних публікацій на 2017 р.
 2. Оновлення інформаційного пакету за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на певних рівнях вищої освіти факультету.
 3. Шляхи удосконалення асистентської та переддипломної практик.
 4. Організація та проведення на факультетах відкритих занять, майстер-класу з питань впровадження інформаційних інтерактивних технологій.
 5. Науково-методичне забезпечення та організація самостійної роботи студентів.
Грудень, 2016 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №5

6.

 1. Аналіз результатів навчальних досягнень студентів та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які виносились на зимову сесію (спільне засідання Вченої та методичної рад факультету).
 2. Оцінювання якості знань студентів та оприлюднення їх результатів на інформаційному стенді факультету.
 3. Інформація заступників завідувачів кафедр про готовність навчально-методичного забезпечення комплексів навчальних дисциплін на другий семестр 2016-2017 н.р.
 4. Організація та проведення контролю залишкових знань студентів.
Лютий, 2017 р.

Заступник декана з навчально-методичної роботи,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №6
7.
 1. Аналіз результатів контролю залишкових знань студентів.
 2. Затвердження складу ЕК для проведення підсумкової атестації випускників ОР «бакалавр» та ОКР «спеціаліст».
 3. Стан методичної роботи молодих викладачів.
 4. Забезпечення навчального процесу підручниками, посібниками та іншими навчальними матеріалами.
Березень, 2017 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №7
8.
 1. Аналіз результатів контролю якості знань студентів.
 2. Рекомендації до складання робочих навчальних планів на наступний навчальний рік.
 3. Вивчення та впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання.
 4. Затвердження програм та білетів для проведення ЕК.
Квітень, 2017 р.

Голова

методради,

заступники завідувачів кафедр

Протокол №8
9.
 1. Якість навчально-методичного забезпечення державної атестації.
 2. Готовність факультету до літньої екзаменаційної сесії.
 3. Аналіз результатів виробничої, переддипломної та асистентської практик студентами 5-го курсу ОКР «спеціаліст» та ОР «магістр».
 4. Ведення плануючої та облікової документації.
 5. Удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців (деканат→завідувач кафедри→викладач).
Травень, 2017 р.

Голова

методради,

члени методради,

відповідальні за проведення практик

Протокол №9
10.
 1. Підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.
 2. Підсумки наукового стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників факультету за 2016-2017 н.р.
 3. Заслуховування звітів завідувачів кафедр про виконання навчально-методичної роботи кафедри та якість навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.
 4. Моніторинг результативності методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, його аналіз та основні завдання щодо планування навчально-методичної роботи на 2017-2018 н.р.
Червень, 2017 р.

Голова

методради,

завідувачі кафедр, заступники завідувачів кафедр

Протокол №10

Голова методичної ради

факультету фізичної культури

та здоров’я людини О.М. Киселиця