zoofirma.ru

Статті у фахових виданнях

Вікова залежність зв’язків шишкоподібної залози з хроноритмічними змінами імуноструктурного гемостазу / О. І. Захарчук, О. В. Пішак // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. - № 6 (54) – С. 162-164.
Визначення активності запалення бронхів за показниками окислювальної модифікації протеїнів у дітей, хворих на бронхіальну астму / Білоус Т.М., Колоскова О.К., Микалюк Л.В., Білоус В.В. // Zbior raportow naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji. „Badania naukowe naszych czasów„. (Katowice, 29.10.13-31.10.2013). – Część 1. - str. 73-78.
International standards of medical education: the significance of medicine improvement[Текст]   \ Lohush L. \\ Nauka I Studia -  № 12. Sp.z.o.o. « Nauka I Studia», 2014. p. 29-33.
Клінічна патфізіологія протеїнурії у хворих на цукровий діабет / А.І. Гоженко, А.В. Кравчук, Л.В. Романів, В.М. Сірман // jornalofHealthSciences. – Vol. 3. – № 10 (2013). -  P . 635-647. (ISSN : 1429 - 9623).
Синдром емоційного вигорання у лікарів-педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям / Колоскова О.К., Білоус Т.М., Білоус В.В. // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Том 17, № 4 (68). – С. 79-82.
Місце професійно значущих якостей в структурі професійного спрямування особистості / С. Луканьова, О. Цигикало // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Чернівці, 2012. – Вип. 627.- С. 74-77.
Маловідомі епізоди з біографії М. І. Пирогова (до 200-річчя від дня народження – 3- є повідомлення) / С.М. Луканьова, М.Д. Лютик // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці – 2013. - Т.ХІІ, № 1 -  С. 216-217.
Національна освітня політика та напрями розвитку медичної освіти / Л.Логуш  // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – № 3-4. - Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. - С. 15-19.
Влияние шишковидной железы на сезонные изменения циркадианных ритмов показателей неспецифического иммунитета при старении  / А. И. Захарчук,   О. В. Пишак // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. - № 2 (02). – С. 30-32.
Ультраструктурні зміни шишкоподібної залози за умов дії анаприліну, та їх корекція мелатоніном  / В. П. Пішак, М. І. Кривчанська, О. В. Пішак, Н. В. Черновська // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. -  № 3 (03). – С. 57-59.
Культура безпеки як структурна компонента базової культури особистості / Л.В. Романів // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Чернівці, 2013. – Вип. 643.- С. 135-144.
Клубочкова фільтрація та ФНР у нефрологічно здорових працівників залізниці м. Ковеля / Л.В. Романів, А.В. Кравчук, А.І. Гоженко, О.О. Жіжневська // Актуальні проблеми транспортної медицини. - №1 (31). – 2013. – С. 90-97.
Передумови реформування вищої медичної освіти в Україні (1987-1990-і роки) / Г. Пилип // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. -  № 2.  Бердянськ, 2012. – С. 228-234.
Діагностика пневмонії в дітей на тлі загострення бронхіальної астми за показниками конденсату видихуваного повітря / Т.М. Воротняк, В.В. Білоус // Современная педиатрия. – 2012. - №7 (47). – С. 98-101. (імпакт-фактор у РИНЦ – 0,036)
Професійна орієнтація – формування усвідомленого вибору професії / Логуш Л.Г. // «Неперервна професійна  освіта: теорія і практика». - №3-4. – 2013. – С. 90-97.
Перспективні напрямки розвитку медичної освіти в Україні / Логуш Л.Г. // «Педагогічний процес: теорія і практика». - №3-4. – 2013. – С.117-124.
Актуальні питання класифікації сучасного тероризму  / Романів Л.В. // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Чернівці, 2013. – Вип.   654 .  - С.125-133.
Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні / Логуш Л.Г.  // Педагогічний процес: теорія і практика – Випуск 3. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. - С. 117-123.
Міжнародні стандарти медичної освіти Логуш Л.Г.  // Педагогічний процес: теорія і практика – Випуск 2. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014.  - С. 100-103.
Протисудомні ефекти мелатоніну. Хроноперіодична залежність / В. П. Пішак, М. І. Кривчанська, О. І. Захарчук, О. В. Пішак, О.О. Громик // Львівський медичний часопис. – 2013. – Том ХІХ, № 4. – С. 62-66.
Участие некоторых адреноблокаторов в нарушении биоритмов функции почек / В. П. Пишак, М. И. Кривчанская, О. В. Пишак // Вісник Української медичної стоматологічної академіі “ Актуальні проблеми сучасної медицини ”. – 2014. – Том 14, випуск 2 ( 46 ). – С. 158-162.
Екологические составляющие функционирования хронопериодической системы / В. П. Пишак, М. И. Кривчанская, О. В. Пишак // Міжнародний медико-філософський журнал “ Інтегративна антропологія ” . – 2014. -  № 1 ( 23 ). – С. 44-48.
Історичний аспект становлення проблеми здорового способу життя людини. / ЧебанЛ.Г.,Чебан В.І. // – Актуальні питання суспільних наук та історії медицини  -Чернівці : БДМУ, 2014. - № 1 (1). – С. 105 – 111.
Доцент Лютик Михайло Дмитрович (до 75- річчя від дня народження)  / Б.Г. Макар,С.М. Луканьова, В.В. Патрабой, М.М. Сорохан // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2013. – Том 12, № 4 (46). – С.133-134.
Соціальна відповідальність оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях  / Л.В. Романів // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів». – Донецьк, 2014. – Т.ХV. – Вип. 285. – С. 181 – 189.
Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у ВНЗ освіти України /Романів Л.В. // Матеріали науково-технічного збірника «Проблеми охорони праці в Україні». – Київ, 2013. – С. 317-322.
Зміни процесів протеолізу та вільнорадикальної модифікації макромолекул плазми крові у хворих на остеоартроз за відсутності або наявності синовіїту / О. П. Микитюк, О. В. Пішак // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково – практичної конференції “ Сучасна медицина: питання теорії та практики ”. – Львів, 2012. – С. 43-46.
Лекція як провідна форма навчання у вищих навчальних закладах. / Пилип Г.М., Іванушко Я.Г., Куковська І.Л. // Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск 3 (36). – Том. 13. – Иваново : МАРКОВА АДЩ, 2014. – С.76-79.
Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи / Л.В. Романів, І.Б. Бабух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Збірник наукових праць. – Вип. 4 (108). – Львів, 2014. – С. 222-228.
Сучасні проблеми формування культури безпеки та здоров’я людини / Л.В. Романів, О.В. Пішак // Науковий вісник ЧНУ. – Вип. 746. Педагогіка та психологія. –– Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. –         С. 168-173. 
Проблеми формування засад культури безпеки і здоровя людини при підготовці фахівців дошкільної освіти / Я. Іванушко, І. Куковська, Г.Пилип// Науковий вісник ЧНУ. – Вип. 746. Педагогіка та психологія. –– Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. –  С. 48-52
Показатели местного воспаления бронхов у детей с бронхиальной астмой физического напряжения  / Колоскова Е.К., Иванова Л.А., Григола Е.Г., Белоус Т.М.,Белоус В.В., Бойчук Р.Р. // Сборник материалов XVI Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии». - Москва, 14-17 февраля 2013. – С. 152. 
Показатели конденсата выдыхаемого воздуха у детей при эозинофильном фенотипе бронхиальной астмы / Колоскова Е.К., Безруков Л.А., Белоус Т.М., Белоус В.В., Микалюк Л.В. // Материалы 5 Российской научно-практической конференции «Аллергические и иммунопатологические заболевания – проблема ХХI века. Санкт-Петербург-2013». - Санкт-Петербург, 13-14 декабря 2013. – С. 10-11.
Различия показателей конденсата выдыхаемого воздуха у детей с фенотипом «ранней» и «поздней» бронхиальной астмыТ.М.  Воротняк, В.В. Белоус, Н.Б. Горенко // Сборник трудов XXII Национального Конгресса по болезням органов дыхания. -  Москва, 2012. – С. 91.
Оценка риска удержания и потери контроля бронхиалньой астмы у подростков в периодеклиническогоблагополучия / О.А. Шахова,  В.В Белоус, Г.Г. Кавуля //Сборник материалов XVI Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии». - Москва,  2013. – С. 749.
Генетический полиморфизм глутатион-трансферазы у детей, больных бронхиальной астмой, с фенотипом физического напряжения / Л.А. Безруков, Л.А. Иванова, В.В. Белоус, В.И. Герчик / Сборник трудов ХХШ Национального Конгресса по болезням органов дыхания. - Казань, 2013. -  С. 61.
Sleepdisturbanceviolatescircadianrhythmicityoffreeradicalscavengeringsysteminhealthypeople / O. P. Mykytyuk, O. V. Pishak // Folia Medica Cassoviensia – 2013. - № 1,T. 68. -  Suppl. 1
Использование “метода проэктов” во время индивидуальной внеаудиторной работы студентов в медицинских вузах /  И. В. Лукашевич, Н. Н. Малкович, О. В. Пишак, Н. В. Бачук-Понич // От декларативного знания к практике. Дидактические основы проведения тренингов и консалтингов: Материалы межрегиональной научно-методической конф. – Курск,  2013.  – С. 299-300.
Педагогічний контроль фізичної готовності юних легкоатлетів на початковому етапі спортивної підготовки / Л.В. Романів // Матеріали ІХ Міжнародної конференції. – Прага, 2013. – С. 24-27.
Педагогічна спрямованість і професійно значущі якості педагог / С. М. Луканьова, С. І. Селіверстов // Материалы ІХ международной  научно-практической конференции  «Ключови въпроси в съвременната наука». – София - 2013. - Том 27. – С. 59-62. 
Вплив хімічних забруднювачів навколишнього середовища на стан здоров’я населення / А.В. Бабюк, О.О. Щотка // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових днів – 2013». -  Пшемисль, 2013. – Т. 10. – С. 36-38
Вплив забруднювачів  навколишнього середовища на рослини, тварин та біоценози /А.В. Бабюк, О.О. Щотка // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні можливості віку – 2013». -  Прага, 2013. – Т. 15. – С. 68-69
Чинники харчових продуктів, які мають токсикологічне значення / А.В. Бабюк, Х.С. Сарафінчан // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка у сучасній науці – 2013». -  Софія, 2013. – Т. 9. – С. 88-89
Основні показники ризику загибелі від травм невиробничого характеру / Ж. Олійник, І. Куковська  // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Новината за напреднали наука». – Софія, 2013. – Т. 59. – С. 75-77
Psychologicalaspectofcardiacsyndromeinchildrenwithautonomicnervoussystemdysregulation  / N.KBogutska,  T.MBilousV.VBilous // Матеріали  Всеросійської конференції «Протиріччя сучасної кардіології». – Самара, 2013. – С. 74-75.
Изучение домедицинской помощи студентами-немедиками  / Куковська І.Л., Пилип Г.М., Иванушко Я.Г. // Материалы Х Международной научно-практической конференции «Динамика и современная наука». - София, 2014. – Т.6. – С. 42-44.
Особливості сучасної системи управління охороною праці на підприємствах України /Романів Л.В. // Матеріали Х Міжнародної конференції «Перспективные научные исследования». -  Белград, 2014. – С. 77-79.
Гендерные отличия в мотивации к обучению (результаты анонимного анкетирования студентов 5 курса медицинского университета) / Колоскова Е.К., Белоус Т.М.,Белоус В.В., Власова Е.В. //  Материалы 5 международной научно-практической конференции «Инновационный опыт идеологической, воспитательной и информационной работы в вузе». - Гомель, 11 апреля 2014 г. – С. 69-71.
«Взаємозвязок ціннісно-смисловихта індивідуально-психологічнихкомпонентів у процесі формування професійної спрямованості»  / Луканьова С.М., Лютик М.Д.  // Матеріали за 10-а международна научна практична конференція, «Динамикатана съвременната наука», - 2014. Том 7. Педагогические науки. Психология и социология. Музика и живот. – София, «Бял ГРАД-БГ» и ООД – С. -112.
Перші кроки реформування медичної освіти Логуш Л.Г.  // Materials of the X International scientific and practical conference, «Scientific horizons» - Volume 7. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. -  Sheffield. Science and education LTD, 2014 - C. 7-9.
Особенности базисного лечения у детей с бронхиальной астмой при делеционном полиморфизме генов GSТT1 и GSТM1 /Белоус Т.М., Белоус В.В., Микалюк Л.В., Билык Г.А. // Межрегиональный сборник научных работ с международным участием «Актуальные вопросы современной педиатрии». - Ярославль, 2014. – С. 29-32.
Качество жизни и уровень контроля бронхиальной астмы у детей при различной активности воспаления бронхов / Колоскова Е.К., Белоус Т.М., Белоус В.В., Билык Г.А. // Материалы VМеждународнойнаучно-практическойконференции«Современныеподходыкпродвижениюздоровья». -Гомель, 15-16мая2014. - С. 126-128.
Гени глютатіон-S-трансфераз при еозинофільному та пауцигранулоцитарному характері запалення бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей Безруков Л.О., Білоус Т.М., Бойчук Р.Р. / Новости передовой науки. -  Болгарія,  2014. -http:/www.rusnauka.com/15_NNM_2014/ Medecine/5_170465.doc.htm.
Вміст імуноглобулінів у конденсаті та сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму / Микалюк Л.В., Білоус Т.М., Білоус В.В. // Международный эндокринологический журнал. – 2013. - № 6 (54). – С. 174-175.
Поліморфізм генів глутатіон-s-трансферази у дітей з різним терміном дюбету бронхіальної астми / Микалюк Л.В., Білоус Т.М., Білоус В.В. // Матеріали 5 з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України (Київ, 6-8 листопада 2013). – Український пульмонологічний журнал. – 2013 . - № 3 (81). - С. 177.
Вміст імуноглобулінів у конденсаті та сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму / Л.В. Микалюк, Т.М. Білоус, В.В. Білоус  // Матеріали конференції «Актуальні питання клінічної ендокринології, імунології та алергології». – Чернівці, 2013. – С. 174-175
Вікові аспекти стану оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний токсичний гепатит / Л.В. Романів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  « Медичні інноваційні технології» . – Одеса, 2013. – С. 26-27.
Особливості синдрому емоційного вигорання у лікарів-педіатрів різних ланок медичної допомоги  / Т.Білоус, Р. Бойчук / Збірник  матеріалів ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». – Переяслав – Хмельницький, 2013. – С. 233-235.  
Перебіг еозинофільного і нейтрофільного фенотипів бронхіальної астми у дітей за делеційного поліморфізму генів GSTM1, GSTT1 Білоус Т.М., Білик Г.А., Бойчук Р.Р. /Збірник матеріалів науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики». - Харків, 2014. – С. 66.
Делеційний поліморфізм генів GSTMIGSTTIпри еозинофільному і нейтрофільному запальних фенотипах бронхіальної астми у дітей Колоскова О.К., Білоус Т.М.,Бойчук Р.Р. / «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі», 09-10 травня 2014. - Київ – С. 44 -49
Особливості формування синдрому емоційного вигорання у педагогів медичного університету, які викладають англомовним студентам / Колоскова О.К., Білоус Т.М.,Білоус В.В. // Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології».  - Чернівці, 23 квітня 2014. – С. 318-319. 
Застосування окислювальної модифікації протеїнів у верифікації активності запалення дихальних шляхів / Білоус Т.М., Білоус В.В., Гомма Н.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання пульмонології». - Донецьк, 1 листопада 2013. –  С. 34-37.
Аспекти формування духовної компоненти здоров’я в процесі професійного становлення фахівців дошкільної освіти / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук, Т. Стругар – Чернівці : Чернівецький національний університет, Науковий вісник Чернівецького університету Випуск 746, Педагогіка та психологія 2015. –  210, [92-96] с.
Поняття «якість» в компетенції розвитку вищої медичної освіти / Логуш Л.Г. //Сучасні парадигми вищої освіти: матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції – Київ, КМУ УАНМ, 2015. – с.79-81.
Сучасні тенденції вищої освіти: поняття та визначення / Логуш Л.Г. // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріалиміжнародної науково-практичної конференції – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – с. 67-69.
Актуальність якості неперервної освіти / Логуш Л.Г. // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2015.
Рівень готовності до ризику серед студентів різної професійної спрямованості Чернівецького національного університету освіти / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук //Матеріали наук.-практ. конф. з міжн. участю «Природничі читання» : тези – Чернівці, Медуніверситет, 2014. – С. 157-159.
Технології профілактики порушень формування репродуктивного здоров’я / ЧебанЛ.Г.,Чебан В.І. // Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні питання у реформуванні сфери охорони здоров’я». – Київ, 2013 - Науково – практичний журнал «Україна. Здоров’я нації».  - 4(28) / 2013. - С.118 – 119.
Показники конденсату видихуваного повітря в дітей за різного вихідного вегетативного тонусу / Т.М. Білоус,  В.В. Білоус, А.В. Скуляк // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної кардіології». - Донецьк, 2013. – С. 120-121.
Застосування окислювальної модифікації протеїнів у верифікації активності запалення дихальних шляхів / Т.М. Білоус,  В.В. Білоус, Н.В. Гомма // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання пульмонології». - Донецьк, 2013. – С. 34-37.
Прогнозування ступеня тяжкості та летальності при гострих поєднаних радіаційних ураженнях / М.А Іванчук, Р.Р. Бойчук / Збірник  матеріалів науково-практичної конференції «Коморбідність у клініці внутрішньої медицини; фактори ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, особливості фармакотерапії» - Чернівці; БДМУ, 2013. -  С.27 – 28.
Особливості функції нирок у щурів різного віку / Л.В. Романів // Матеріали Всеукраїнської конференції «XII читання Підвисоцького”. – Одеса, 2013. –С. 99-101.
Вікові особливості функції нирок / Л.В. Романів, А.В. Кравчук // Матеріали Всеукраїнської конференції «XII читання Підвисоцького”. – Одеса, 2013. – С. 51-53.
Рівень готовності до ризику серед студентів різної професійної спрямованості Чернівецького національного університету / Козік Н.М., Стратійчук Н.А.
Вплив вивчення дисциплін медико-біологічного циклу та безпеки життєдіяльності на формування санологічної культури майбутніх фахівців із фізичного виховання / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук, І. Л. Куковська // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» : тези – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – с 4.
Проблеми формування культури здоров’я та безпеки життя в рекреаційному та спортивному туризмі й альпінізмі / Н. А. Стратійчук, Н. М. Козік, І. Л. Куковська// Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» : стаття – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – с 6
Організація самостійної роботи майбутніх фахівців фізичного виховання. / Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук, Ю. В. Боднар // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоровя людини у сучасному суспільстві» : тези – Чернівці, 2015. – С. 38-40.
Проблеми викладання БЖД в умовах реформування освіти /Н. М. Козік, Н. А. Стратійчук, І. Л. Куковська //Матеріали наук.-практ. конф. з міжн. участю «Природничі читання» : тези – Чернівці, Медуніверситет, 2015. – С.215-217.
Статистичний аналіз нещасних випадків в рекреаційному туризмі та екстремальних видах спорту. / Н. А. Стратійчук, Н. М. Козік, Ю.В.Боднар // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоровя людини у сучасному суспільстві» : тези – Чернівці, 2015. – С. 115-117.
Управління освітою: актуальність та перспективи / Логуш Л.Г. // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини: матеріали науково-практичних конференцій. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2015. – с. 98-101.
Сучасні питання допрофесійної підготовки в професійній діяльності фахівців дошкільної освіти / Логуш Л.Г. // Актуальні проблеми та перспективи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах інтеграції України в освітній європейський простір: матеріали міжнародно-практичної конференції. – Чернівці-Сучава , 2015.
Формування  здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів. /Селіверстов С.І. // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоровя людини у сучасному суспільстві» : тези – Чернівці, 2015. – С. 113-114.
Правове регулювання законодавством Європейського Союзу та України використання генетично модифікованих організмів (ГМО).Чебан Л.Г., Чура О. А.// Матеріали наук.- практ. конф. «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоровя людини у сучасному суспільстві» : тези – Чернівці, 2015. – С. 118 – 120.
Аналіз стану здоров’я студентської молоді / Л.В. Романів, О.В. Пішак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві», 24-25 квітня 2015. – Чернівці, 2015. – С.70-73.
Проблемні питання викладання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях студентам немедичних спеціалізацій / І.Л. Куковська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоровя людини у сучасному суспільстві». - Чернівці, 2015.
Формування навичок здоровязбереження під час навчання в загальноосвітніх навчальних закладах /  І.Л. Куковська, С.М. Луканьова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві», 24-25 квітня 2015. – Чернівці, 2015. – С.107-109.
Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровязбереження /  С.М. Луканьова , М.Д. Лютик// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві», 24-25 квітня 2015. – Чернівці, 2015. – С.109-111.
Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровязбереження /  С.М. Луканьова, М.Д. Лютик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві», 24-25 квітня 2015. – Чернівці, 2015. – С.109-111.
Актуальність формування здорового способу життя у студентської молоді / Г.М. Пилип, Я.Г. Іванушко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві», 24-25 квітня 2015. – Чернівці, 2015. – С.111-113.
Здоровязберігаючі технології у вищих навчальних закладах на сучасному етапі / Я.Г. Іванушко, І.Л. Куковська, Г.М. Пилип // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві», 05-06 листопада 2015. – Чернівці, 2015. – С.19-22.