zoofirma.ru

Наука

Науково-дослідна робота викладачів кафедр

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

Викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту здійснюють науково-дослідну роботу відповідно до затвердженої теми «Теоретико-методологічні засади фізичного виховання і спорту та підготовки фахівців галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”». Науковий керівник – канд. біологічних наук, доцент Євстратов Петро Ілліч. Термін виконання – 2014-2019 рр.

Кількість штатних виконавців із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів; всього – 21, із них: доцентів – 5, кандидатів наук – 11, старших викладачів – 4, викладачів – 6; штатних працівників – 21, сумісників – 9.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

Наконечний І. Ю., канд. псих. наук, Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури – «Взаємозв’язок фізичної та психологічної підготовки спортсменів».

Ганчар І. Л., доктор пед. наук, професор – «Історичні аспекти розвитку олімпійського спорту».

Балацька Л. В., канд. наук фіз. вих. і с., викладач – «Покращення моторної функції школярів з урахуванням рухової асиметрії».

Гакман А. В., канд. наук фіз. вих. і с., асистент – «Теоретико-методичні засади рекреаційно-оздоровчої діяльності людей різних верств населення».

Галан Я. П., асистент – «Корекція психофізичного стану школярів 13-14 років засобами спортивного орієнтування».

Гнесь Н. О., канд. пед. наук, доцент – «Історія фізичного виховання України».

Дудіцька С. П. – «Активізація здорового способу життя засобами фізичного виховання і спорту».

Євстратов П. І., канд. біо. наук, доцент – «Дослідження індексу маси тіла у дітей різного віку Чернівецької області як важливого фактора рівня здоров’я».

Лясота Т. І., канд. наук фіз. вих. і с., викладач – «Інноваційні технології у фізичному вихованні і спорті».

Молдован А. Д., асистент – «Методика професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури (волейбол)».

Ніколайчук О. П., старший викладач – «Аспекти розвитку олімпійського та професійного спорту».

Слобожанінов А. А., старший викладач – «Теоретичні і методичні основи формування готовності майбутніх фахівців до організації занять зі спортивного орієнтування».

Циба Ю. Г. – «Методика тренувань спортсменів-пауерліфтерів на різних етапах тренувань».

Ячнюк І. О. – «Історичні аспекти підготовки вчителів фізичного виховання на Буковині».

Ячнюк Ю. Б., старший викладач – «Формування рухових вмінь і навичок студентів вищих педагогічних закладів у процесі занять гандболом».

За останні 5 років співробітниками кафедри:

–       захищено 5 кандидатських дисертацій (Балацька Л.В., Гакман А.В., Лясота Т.І., Наконечний І.Ю., Галан Я.П.);

–       розпочато роботу над дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора наук:

-     Гнесь Н.О. (Тема дисертації: «Тенденції розвитку фізичного виховання школярів в Україні (кінець ХІХ – початок ХІХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки);

-     Зорій Я.Б. (Тема дисертації «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

-     Мосейчук Ю.Ю. (Тема дисертації «Теоретико-методичні основи технології управління підготовкою арбітрів у футболі» за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт);

  –  проводяться наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

-            Ячнюк І.О. (Тема дисертації: «Стан і особливості професійної підготовки вчителів фізичної культури на Буковині з давніх часів до сьогодення» за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки);

-            Ячнюк Ю.Б.(Тема дисертації «Формування рухових умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять гандболом» за спеціальністю 13.00.02 – Теорія і методика навчання і виховання).

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри ТМФВС представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

На кафедрі щорічно поповнюється методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Так, викладачі кафедри з 2008 по 2016 рр. підготували понад 40 навчально-методичних посібників (3 з них – з грифом Міністерства освіти і науки України).

Завдяки цілеспрямованій роботі методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін. Студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Викладачі кафедри брали участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту» (6–7 квітня 2016 р., м. Чернівці, ЧНУ). До складу оргкомітету конференції входили завідувач кафедри Наконечний І.Ю., асистент Гакман А.В., асистент Галан Я.П.

До наукової роботи на кафедрі залучаються студенти. Починаючи з третього курсу студенти мають можливість стати членами наукового гуртка, яким керує Гакман А.В. Результати наукових робіт студенти щорічно представляють на студентській науковій конференції університету. Крім ЧНУ студенти оприлюднюють результати власної наукової роботи на інших конференціях – Всеукраїнських та міжнародних.

 

Кафедра фізичної культури та основ здоров'я

Тема кафедральної науково-дослідної роботи:

"Теоретико-методологічні, медико-біологічні та психолого-педагогічні основи удосконалення підготовки фахівців з фізичної культури, спорту та здоров’я людини".

Термін виконання:   01.01.2014 – 31.12.2018

Науковий керівник:  канд. пед. наук  Палічук Ю.І.

Кількість виконавців: 17  (3  доктора наук, 8  кандидатів наук, 4  здобувачі наукового ступеня, 2 заслужених  тренери  України).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення основної медико-соціальної проблеми – розробці програм та методів покращення стану здоров’я учнівської та студентської молоді в процесі адаптації до фізичних, психо-емоційних чинників педагогічного процесу та соціального середовища.

Вперше комплексно, із застосуванням сучасних методик медико-біологічних, педагогічних та психологічних досліджень буде вивчений стан здоров’я людей різних вікових груп Буковини в процесі адаптації до навчально-педагогічного процесу. Зібраний матеріал в процесі математичного та статистичного аналізу дозволить оцінити стан здоров’я досліджуваних категорій населення, визначити несприятливі валеологічні чинники, які порушують пристосувально-компенсаторні процеси організму, та розробити соціальні заходи, медико-біологічні та педагогічні методики та рекомендації щодо покращення рівня здоров’я молоді Буковини.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

 Мосейчук Ю.Ю., канд. наук з фіз.виховання і спорту, доцент  – «Виявити закономірності підготовки футбольних арбітрів до професійної діяльності до міжнародних та національних змагань».

 Доцюк Л.Г., д-р мед. наук, доцент – «Вивчення показників фізичного розвитку та стану здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом з урахуванням конституційних, вікових та гендерних особливостей».

Мороз О.О., канд. наук з фіз.виховання і спорту, доцент – «Розробити та обґрунтувати методичні аспекти проведення фітнес-тренувань різної спрямованості, підбору оптимальних величин навантажень та їх регуляції, а також технологія побудови аеробної хореографії».

Гусак В.В., канд. мед. наук, доцент – «Розробка теоретичних та практичних рекомендацій по медико-біологічній підготовці фахівців у галузі рекреації та фітнесу».

Киселиця О.М., канд. пед. наук – «Встановлення нових методичних підходів до підготовки фахівців».

Палічук Ю.І., канд. пед. наук  – «Застосування здоров’язбережувальних технологій в підготовці  фахівців з фізичної культури».

Бигар Л.І., канд. пед. наук  – «Становлення і розвиток лікувальної фізичної культури у фізичному вихованні студентів ВНЗ».

Васкан І.Г., канд. пед. наук  –  «Розвиток рухової активності підлітків в позаурочній  діяльності».

Логуш Л.Г., канд. пед. наук  – «Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу».

Гауряк О.Д., викладач – " Вивчення педагогічного доробку Г.Ващенка у реалізації завдань фізичного виховання дітей та молоді". Працює над кандидатською дисертацією.

Прекурат О.Т., ст. викладач – "Теоретичне обґрунтування та впровадження інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення.

Слобожанінов П.А., викладач – "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фітнесу та рекреації із застосуванням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій". Працює над кандидатською дисертацією.

Дарійчук С.В., Бражанюк А.О., викладачі – "Вивчення педагогічного доробку українських вчених у реалізації завдань фізичного виховання молоді".

Кошура А.В., асистент  –  «Розвиток фізичного виховання в освітній системі Польщі кінця XX – початку XXI століття».

Кафедра співпрацює з кафедрою фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Буковинським державним медичним університетом, Національним університетом фізичного виховання і спорту України, школами, гімназіями та фітнес-центрами міста Чернівці, з провідними фітнес-центрами: "Еліт", "Титан", "Денс Авеню", "Ритм", з якими укладені угоди про проходження практики студентами 2-5 курсів.

У рамках міжнародної співпраці кафедра підтримує взаємостосунки з факультетом фізичного виховання та спорту Сучавського університету (Румунія) та Вищою школою суспільних та технічних наук м. Радом (Польща).

Кафедра підтримує тісне наукове співробітництво із кафедрами фізич­ної реабілітації Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, та теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка   та з Національним університетом фізичного виховання і спорту України (м. Київ).

Доцент кафедри Мороз О.О. прийняла участь у роботі журі на  II  етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фітнесу та рекреації.

За активної участі кафедри підготовлені та проведені науково-практичні конференції: "Природничі читання. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві" (16-19 травня 2014 року, м. Чернівці), "Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві" (24-25 квітня 2015 року, Чернівці). На конференціях  обговорювалося широке коло актуальних питань природничих наук, які тісно переплітаються з проблемами сучасної медицини, а також значення та актуальність підготовки фахівців з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини для вирішення медико-соціальних проблем сучасного суспільства.

На кафедрі працюють два  студентські  наукові  гуртки:

«Сучасні аспекти використання фізичної реабілітації у підвищенні рухової активності» – керівник  Доцюк Л.Г.;

«Здоров’язбереження студентської молоді» – керівник  Палічук Ю.І.  

Бигар Л.І.  являється керівником навчальної науково-дослідної лабораторії «Здоров’я людини», яка діє при кафедрі. На базі науково-дослідної лабораторії «Здоров’я людини»  проводяться лабораторні заняття з використанням: велоергометра, бігової доріжки, комп’ютерного кардіографічного комплексу «кардіолаб» для визначення фізичної працездатності спортсменів різних видів спорту.

Студенти кафедри беруть активну участь в олімпіадах. У 2014 р. студент 5 курсу Хапко Дмитро став призером у II  етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади з фітнесу та рекреації. А також даний студент посів 2 місце у конкурсі «Студент-студентка року».

Кафедра безпеки життєдіяльності

Кафедральна тема: «Науково-аналітичне забезпечення формування культури безпеки та здоров’я у процесі професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах»

 Науковий керівник : канд.мед.наук, доцент, в.о. зав.кафедри безпеки життєдіяльності Бойчук Р.Р.

 Термін виконання теми:  01.01.2016-31.12.2020 р.

 Кількість виконавців:

з них штатних співробітників –   10

           кандидатів –  5

           професор – 1

п/п

Підетапи роботи Виконавці
1. Методологічні та теоретичні засади формування культури безпеки та здоровя у процесі навчання.

Романів Л.В.

Іванушко Я.Г.

Пішак О.В.

2. Теоретико - аналітичні та методологічні засади розвитку  освіти зі здоров’язберігаючих дисциплін при професійній підготовці студентів у вищих навчальних закладах для формування ціннісно- мотиваційних установок безпечного та здорового способу життя

Пилип Г.М.

Стратійчук Н.А.

3. Метаболічні  та гемостазіологічні зміни при ураженнях органів травлення внаслідок дії іонізуючого випромінювання та опікової хвороби

Бойчук Р.Р.

4. Особливості перебігу та профілактика окремих захворювань органів дихання у дітей

Білоус В.В.

5. Теоретико-методологічні умови формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів ВНЗ в умовах комп’ютеризації навчання

Луканьова С.М.

6. Обгрунтування заходів неспецифічної профілактики психо-соматичних порушень у студентів вищих навчальних закладів в умовах суспільних кризових процесів

Чебан Л.Г.

7. Теоретико-аналітичні та методологічні засади формування  здорового способу життя у процесі професійної підготовки студентів ВНЗ

Селіверстов С.І.

Кафедра співпрацює:

-                     з Буковинським державним медичним університетом (кафедра фармакології, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб);

-                      науковим центром радіаційної медицини АМН України;

-                      Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності;

-                      Академією безпеки та здоров’я;

-                      НДІ медицини транспорту (м. Одеса);

-                                           Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. prof. Stanislawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu (Польша);

-                     регіональним відділенням Державного Фармакологічного Центру України з питань контролю та аналізу побічної дії лікарських засобів.

Кафедра приймає участь у просвітницько-інформаційній роботі та пропаганді знань серед населення щодо питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, співпрацює з відділенням МНС України в Чернівецькій області. Співробітники управління залучаються до проведення тематичних бесід зі студентами ЧНУ. Матеріали, надані співробітниками МНС, використовуються при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».

За участю викладачів кафедри та студентів ЧНУ створені тематичні п’ятихвилинні відеофільми по наданню першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. Дані ролики регулярно використовуються місцевим телеканалом ТРК «Чернівці».

Співробітники кафедри приймають участь у роботі румунських культурних товариств «Car-Pates» і «Floaore Albastra», проведенні спільних заходів між студентською молоддю румунської і української громад по вивченню традицій регіону, розвитку міжнародних культурних зв’язків.

Кафедра регулярно проводить конкурс студентських творчих робіт (плакатів, стіннівок, фотоматеріалів), присвячений Всесвітньому дню охорони праці за тематикою «Охорона праці в суспільстві».

Кафедра співпрацює з відділом сектору зв’язків МНС із засобами масової інформації та роботи з громадськістю. У травні 2016 року кафедру відвідав Бабчук С.В. - начальник сектору зв’язків МНС із засобами масової інформації та роботи з громадськістю, він поінформував студентів про надзвичайні ситуації в Чернівецькій області за чотири місяці 2016 року. Викладачами кафедри були запропоновані алгоритми дій при різних видах надзвичайних ситуаціях.

Кафедра фізичного виховання для гуманітарних факультетів

Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів

Тема кафедральної науково-дослідної роботи: "Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я і фахової дієздатності".

Термін виконання: 01.01.2011-31.12.2015

Наукові керівники: доц. Мужичок В.О., доц. Палагнюк Т.М.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

Устінова Т.Б., Ячнюк М.Ю., Вілігорський О.М., Смеречинська С.Г., Бойко Є.В., Тесліцький Ю.П. – "Визначення та впровадження в процес фізичного виховання сучасні технології духовного, психологічного та фізичного розвитку".

Мужичок В.О., Устінова Т.Б.,Ківерник О.В., Звенигородський В., Головачук В.В., Павлова Н.А. – "Удосконалення процесу науково-методичного забезпечення, діагностування індивідуальних властивостей і здібностей студентів у фізичному вихованні та спорті".

Михайлович М.М., Гуліна JI.B., Медвідь A.M., Купчик В.І., Осадець М.М. – "Оптимізація навчально- виховної о та навчально- тренувального процесу засобами здоров'язберігаючих технологій фізичного виховання та спорту".

Цибанюк О. О., Кожокар М. В., Курка І. В., Курнишев Ю. А., Музика В. І. –"Педагогічні засади фізичної культури і спорту в сучасній Україні"

Мединський С.В., Первухіна С. М., Петричук П. А., Тумак Ю. І., Фоменко Л. А., Хавруняк І. В. – "Тенденції розвитку системи неперервної освіти в умовах Болонського процесу"

Палагнюк Т. В., Васкан І. Г., Герасимович Я. Я., Гончерюк М. А., Зендик О. В. – "Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до професійно- педагогічної діяльності в системі освіти"