zoofirma.ru

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

gerb finish 01

Факультет є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Факультет фізичної культури та здоров’я людини був заснований 01.09.2008 року ректоратом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича завдяки клопотанням громадських і спортивних організацій управління народної освіти.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями: 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»; 017 «Фізична культура і спорт»; 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Сьогодні на факультеті функціонують п’ять кафедр: 3 випускаючі (кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту; кафедра фізичної культури та основ здоров’я; кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги) та 2 обслуговуючі (кафедра військової підготовки та кафедра фізичного виховання).

Впродовж свого функціонування факультет пройшов низку ліцензійно-акредитаційних процедур: первинну акредитацію за різними освітніми рівнями; чергову акредитацію спеціальностей та напрямів підготовки; отримав ліцензії та підтвердив відповідність ліцензійним умовам у заявлених намірах провадити освітню діяльність із нових напрямів підготовки та спеціальностей, а також питання збільшення та перерозподілу ліцензованого обсягу з окремих напрямів (спеціальностей) і приведення його у відповідність до потреб ринку освітніх послуг і можливостей факультету щодо забезпечення якісної підготовки фахівців.

Діяльність факультету завжди забезпечував професорсько-викладацький склад, який постійно зростав як кількісно, так і фахово. На факультеті працюють 84 викладачі, серед яких 5 докторів наук, 30 кандидатів наук, 6 професорів, 18 доцентів, заслужений майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, 5 заслужених тренерів, 13 майстрів спорту, 2 заслужені працівники фізичної культури і спорту України.

Науково-педагогічними працівниками факультету за період його функціонування захищено 20 кандидатських та 4 докторських дисертації.

Викладачі факультету активно працюють над оптимізацією навчального, організаційного та виховного процесу, систематично підвищують свою педагогічну майстерність, готують методичні розробки і навчальні посібники з дисциплін та курсів, удосконалюють навчально-методичне забезпечення за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.

Сьогодні робота всього колективу факультету – це якісне і добросовісне викладання курсів; це толерантне, доброзичливе і, головне, вимогливе ставлення викладачів до студентів; це динамічний розвиток наукових досліджень, який тягне за собою і якість навчальних програм та навчального процесу в цілому; це міжнародна співпраця, яка дає можливість багатьом студентам та викладачам повчитися в зарубіжних університетах. Загалом – це якісна підготовка випускників.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Загальна фундаментальна проблема досліджень науковців факультету спрямована на вирішення теоретико-методологічних, медико-біологічних та психолого-педагогічних проблем удосконалення підготовки фахівців з фізичної культури, спорту, здоров’я людини, фізичної реабілітації та ерготерапії.

У межах кафедральних тематик викладачами досліджуються проблеми застосування здоров’язбережувальних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури; розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності; підготовки футбольних арбітрів до професійної діяльності, до міжнародних та національних змагань; методичні аспекти проведення фітнес-тренувань різної спрямованості, підбору оптимальних величин навантажень та їх регуляції, а також технологія побудови аеробної хореографії; теоретичних та практичних рекомендацій з медико-біологічної підготовки фахівців у галузі рекреації та фітнесу; встановлення нових методичних підходів до підготовки фахівців; формування професійної компетентності майбутніх фахівців фітнесу та рекреації із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; вивчення педагогічного доробку українських вчених у реалізації завдань фізичного виховання молоді тощо.

Результати наукових пошуків відображені в численних наукових і навчально-методичних працях. Так, з 2008 до 2018 рр. викладачі підготували більше 70 методичних рекомендацій, підручників, навчальних посібників (з грифом Міністерства освіти і науки України, грифом Міністерства охорони здоров’я та грифом ЧНУ), монографію для студентів і вчителів фізичного виховання, опублікували у міжнародних та українських наукових виданнях, впровадили в життя понад 2000 тез та статей (з них близько 600 статей у співавторстві зі студентами). Успішно ведеться науково-дослідна робота викладачів факультету щодо публікації результатів власних досліджень у виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus та Web of Science).

Якісний ріст професорсько-викладацького складу факультету визначається не лише цілеспрямованою професійною, навчально-методичною роботою, а й творчим пошуком та науковими здобутками викладачів: захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту і кандидата педагогічних наук: Цибанюк О.О. (2008), Мосейчук Ю.Ю. (2009), Мороз О.О., Мужичок В.О., Жукотинський К.К. (2011), Наконечний І.Ю., Киселиця О.М., Гакман А.В., Лясота Т.І. (2012), Балацька Л.В. (2014), Бигар Л.І., Васкан І.Г. (2015), Галан Я.П., Ячнюк М.Ю., Логуш Л.Г. (2016), Гауряк О.Д., Курнишев Ю.А., Кошура А.В., Слобожанінов П.А. (2017), Кожокар М.В. (2018); захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – Доцюк Л.Г. (2013), Цигикало О.В. (2016), та доктора педагогічних наук – Мосейчук Ю.Ю. (2018), Зорій Я.Б. (2019).

Особливо широкі можливості для публікації результатів своїх досліджень створилися після систематичної організації міжнародних і всеукраїнських конференцій та участі у конференціях і конгресах, зокрема, за активної участі викладачів кафедри підготовлені та проведені науково-практичні конференції: «Природничі читання. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві» (16-19 травня 2014 року, м. Чернівці), «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві» (24-25 квітня 2015 року, Чернівці); 2016 році проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту»; прийнято участь у Міжнародній конференції «Тренди та перспективи розвитку фізичної культури та спорту» у Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (Румунія); Міжнародному науковому конгресі «Спорт. Олімпізм. Здоров’я» (м. Кишинів, Республіка Молдова); Міжнародній науково-практичній конференції «Територіальна оборона та її роль в системі національної безпеки» (м. Островєц-Свєнтокшиський, Польща); Міжнародній науковій конференції «Міжнародний розвиток та демократія» (м. Ясси, Румунія) та ін..

На факультеті активно підтримується міжнародна та міжвузівська співпраця: тісне наукове співробітництво із кафедрами фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, з Національним університетом фізичного виховання і спорту України (м. Київ), з Буковинським державним медичним університетом, з Центром соціального партнерства в Чернівецькій області, громадськими організаціями й благодійними фондами м. Чернівці та Чернівецької області, спортивними асоціаціями та дитячо-юнацькими спортивними школами, з фітнес-клубами міста Чернівці, реабілітаційними центрами тощо. У рамках міжнародної співпраці факультет підтримує взаємостосунки з факультетом фізичного виховання та спорту Сучавського університету (Румунія) і Вищою школою суспільних та технічних наук м. Радом (Польща).

Міжнародна діяльність не обмежується освітньою чи науковою складовою, представлена вона й у спортивній сфері, насамперед, за участю наших студентів. Спортивна галузь співробітництва підтримується здебільшого з Сучавським університетом. Це, насамперед, футбол і планується проведення міні-турнірів між ЧНУ, Сучавським і Бельцьким університетами. Планується подальша робота в напрямку погодження та підписання договорів з партнерами для запровадження подвійного диплома.

Особлива увага приділяється залученню студентів до наукової роботи в сфері фізичної культури, здоров’я та спорту. Впродовж років існування факультету викладачі керують науково-дослідною роботою студентів, які є активними учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть участь в університетських і Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт з природничих і гуманітарних наук.

Зокрема, у 2012 р. Цекало Світлана (випускниця 2014 р.) стала переможницею II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з фітнесу та рекреації; у 2014 р. Хапко Дмитро (випускник 2015 р.) став призером цієї ж Олімпіади, а також посів 2 місце в університетському конкурсі «Студент-студентка року»; у 2015 р. Захарчук Ірина (випускниця 2016 р.) посіла 3 місце на цій же Олімпіаді; у 2016 та 2017 роках поспіль студентка напряму підготовки «Здоров’я людини» Факас Анна стала призером II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з фітнесу та рекреації та посіла 2 місце; 2017 року студентка Голіней Марія на згаданій вище Олімпіаді отримала відзнаку за краще виконання теоретичного завдання, а Костащук Сюзанна – посіла 3 місце серед учасників, які виступала поза конкурсом (науковий керівник усіх вище згаданих студентів та випускників – доц. Мороз О.О.).

Особлива увага приділяється підготовці наступної генерації науковців. Талановита молодь факультету закріплена за досвідченими викладачами та поєднана у наукові гуртки і проблемні групи. З перших днів створення факультету були започатковані та продовжують свою роботу наукові гуртки і проблемні групи, у роботі яких сьогодні бере участь більше 150 студентів. Мета гуртків – формувати у студентів систему фундаментальних знань, яка визначає рівень професійної діяльності в галузі фізичної культури, вимагає високої професійної підготовленості фахівців з питань теорії фізичного виховання та методики проведення занять з оздоровчої фізичної культури в школі й позашкільних закладах, методики тестування учнів, студентів різного віку та статі тощо.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Безпосереднім продовженням наукової роботи більшості викладачів факультету та однією з форм впровадження їх наукових здобутків є навчально-методична діяльність. Сьогодні факультет забезпечує викладання більше 200 навчальних дисциплін для студентів стаціонарної та заочної форм навчання. Знання, отриманні студентами на випускових кафедрах, надалі є незамінними в роботі учителів фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни у загальноосвітніх школах I-III ступенів; інструкторів з фізичної культури у дошкільних навчальних закладах; організаторів (інструкторів) туристичної роботи в установах та зонах масового відпочинку населення; методистів з фізичної культури; інструкторів (організаторів) оздоровчої роботи в освітніх закладах; працівників державних або громадських органів управління у сфері фізичної культури; керівників фізичної підготовки у збройних та силових формуваннях; викладачів вищих, середніх, професійно-технічних навчальних закладів; асистентів; учителів спеціалізованих навчальних закладів; методистів заочних шкіл і відділень; методистів з фізичної культури; інспекторів вищих навчальних закладів та спеціальних середніх, професійно-технічних навчальних закладів тощо.

Підготовка студентів на факультеті базується на принципах забезпечення методичної й інформаційної організації навчального процесу. Згідно навчального плану за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС) створені навчальні програми, робочі навчальні програми дисциплін та програми практик за напрямами підготовки і спеціальностями, навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін з усіх навчальних дисциплін. Лекції для студентів читаються переважно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, збірники тестових завдань для семінарських та практичних занять тощо.

Факультет працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Постійно проводяться методичні семінари, на яких обговорюються розроблені викладачами навчальні та робочі програми, проспекти навчальних посібників, тексти лекційних курсів, плани семінарських та практичних занять та матеріали навчально-методичного забезпечення за вимогами ECST.

Основними формами навчально-методичної роботи є засідання навчально-методичних комісій кафедр, методичної ради факультету, організація показових та відкритих навчальних занять, організація контролю освітнього процесу, підвищення кваліфікації працівників.

Предметом обговорення на засіданні навчально-методичної ради факультету є питання затвердження складу екзаменаційних комісій для проведення підсумкової атестації випускників освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр»; обговорення та прийняття рішень щодо обліку поточної успішності студентів академічних груп за результатами модулів (відомість поточного контролю, журнал академічної групи, електронний журнал, інформаційний стенд); основних завдань організації та проведення екзаменаційної сесії; результатів програми моніторингу психолого-педагогічної підготовки фахівців, яким присвоюється кваліфікація вчителя; рекомендації до друку навчально-методичних публікацій; оновлення інформаційного пакету за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на певних рівнях вищої освіти; шляхів удосконалення асистентської та переддипломної практик; організації та проведення на відкритих занять, майстер-класу з питань впровадження інтерактивних технологій; науково-методичного забезпечення та організації самостійної роботи студентів; аналізу результатів навчальних досягнень студентів та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які виносились на сесію; оцінювання якості знань студентів та оприлюднення їх результатів на інформаційному стенді; організації, проведення контролю та аналізу результатів залишкових знань студентів; стану методичної роботи молодих викладачів; забезпечення навчального процесу підручниками, посібниками та іншими навчальними матеріалами; удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців (деканат завідувач кафедри викладач); підбиття підсумків наукової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік; підсумків наукового стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інші.

З метою підвищення професійної майстерності молодих викладачів на кафедрах факультету розглядаються проблеми організації навчально-виховного процесу, підвищення якості контролю знань, умінь та навичок студентів, підготовки наукових видань тощо.

Третій рік поспіль на базі кафедри фізичної культури та основ здоров’я проводиться навчально-методичний форум вчителів фізичної культури Чернівецької області. Один з останніх відбувся 29 листопада 2017 року. Програма Форуму включала круглий стіл з проблем та стану викладання фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах, лекційні та практичні заняття.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється у процесі викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики в передових навчальних закладах, з якими укладено відповідні угоди.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Метою реалізації змісту національного виховання є такі напрями виховання: громадянське, естетичне, моральне тощо, а метою діяльності факультету – формування професійно підготовленого вчителя фізичної культури; фахівця фізичної культури і спорту; фахівця з фізичної терапії в лікувально-профілактичних, навчально-реабілітаційних закладах; ерготерапевта; інструктора ЛФК; фахівців з кінезіотерапії, гідрокінезіотерапії, механотерапії; масажиста та спортивного масажиста, інструктора-методиста з фізичної культури і спорту; викладача фізичного виховання у вищих закладах освіти та ін., який здатний на конкурсній основі працювати у відповідних закладах, якому були б притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності.

Виховна робота на факультеті є невіддільною частиною роботи всього факультету та університету і здійснюється за такими основними напрямами:

  1. заходи, спрямовані на реалізацію змісту національного виховання;
  2. управління виховним процесом у рамках факультету;
  3. організація життя, побуту, дозвілля студентів;
  4. діяльність студентського самоврядування.

Відповідно до цих напрямів деканатом спільно з кураторами академічних груп та представниками студентського парламенту і профбюро розроблені плани виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи, які включають загальноуніверситетські заходи, а також ті, які є індивідуальними для факультету та кафедр.

Управління виховним процесом на факультеті здійснюється через інститут кураторства на чолі з Радою кураторів. Відповідно до нагальних потреб проводяться засідання кураторів академічних груп, де розробляються семестрові плани навчально-виховної роботи, організовуються збори кураторів для обговорення актуальних питань, а також форм, методів та напрямків активізації роботи зі студентами, заслуховуються звіти кураторів про проведену роботу. Наставники проводять виховні години в групах згідно з розробленим графіком виховних годин, на яких регулярно проводяться тематичні лекції до визначних дат в житті України, університету, молоді, а також ті, які присвячені пропаганді здорового способу життя.

З метою реалізації змісту національного виховання, яке включає всі напрями виховання, випускаються тематичні стінівки. З метою естетичного, морального виховання студентів організовувались колективні перегляди вистави акторів обласного музично-драматичного театру, моновистави у палаці «Академічний», концерту симфонічного оркестру обласної філармонії.

Разом з кураторами груп студенти на вихідні та святкові дні організовують туристичні походи маршрутами Чернівецької та сусідніх областей (Вижницю, Хотин, Яремче, Кам’янець-Подільський, Львів).

З метою організації життя, побуту студентів Радою кураторів разом з представниками деканату проводяться рейди-перевірки санітарного стану навчальних аудиторій та кімнат гуртожитку, конкурс на кращу кімнату гуртожитку та кращу навчальну аудиторію. Кожного місяця відбуваються збори студентів, які проживають у гуртожитку, щотижня проводяться засідання адмінкомісії, де вирішуються нагальні проблеми студентства, а кожного дня згідно графіку гуртожитки відвідують викладачі.

Отже, впродовж всього періоду свого функціонування факультет традиційно приймає активну участь у виховних заходах університету, в яких студенти охоче беруть активну участь: «Посвята першокурсників у ряди студентів»; заходи до відзначення Дня університету та факультету; захід «Феєрія краси, грації та спорту»; участь у благодійній акції «Милосердя»; святкування Екватора, Гуморини; заходи до Всесвітнього дня здоров`я; святкування Дня вишитої сорочки; акція «Запалимо свічку пам`яті»; Новорічні заходи тощо.

Для прикладу: з нагоди відзначення Дня Захисника України та Дня українського козацтва та з метою організації змістовного дозвілля, яке спрямоване на формування в учнів фізичного, соціального та духовного здоров’я, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки, залучення їх до занять фізичною культурою набуття навичок здорового способу життя на спортивних майданчиках, починаючи з жовтня 2017 року ось уже три роки поспіль на базі кафедри фізичної культури та основ здоров’я проводиться спортивне свято «Козацькі ігри» з учнями закладів загальної середньої освіти Чернівецької області.

Студенти факультету неодноразово займали призові місця у конкурсах читців поетичних творів Т.Г. Шевченка, «Студент/студентка року», «Університет має талант» тощо.

Поряд із традиційними заходами, зокрема «Шевченківські читання», заходи, присвячені пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 1932-1933 років, «Соборність українського духу», присвячена річниці відзначення Дня Соборності України та багатьма іншими, запроваджена низка нових, зумовлених вимогами часу. Студенти проводять різноманітні заходи національно-патріотичного спрямування та беруть активну участь у заходах, ініційованих громадськими організаціями міста й області щодо моральної та матеріальної підтримки як буковинських військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій на сході України, так і тих, які повернулися додому.

Факультет намагається працювати у напрямі утвердження здорового способу життя студентства, спрямованому на розвиток фізичної культури.

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальна та матеріально-технічна база факультету включає бібліотеку, читальні зали, гуртожиток, навчально-методичні кабінети, спортивні майданчики, зали: гімнастики, спортивних ігор, боротьби, фітнесу, аеробіки, атлетизму, рекреації, лікувальної фізкультури, навчально-наукову лабораторію, футбольний клуб з полем зі штучним покриттям, комп’ютерний клас, туристичний клуб, більярдний клуб, тенісний корт, шаховий клуб.

Впродовж десятиліття від створення факультету фізичної культури та здоров’я людини матеріально-технічне забезпечення навчального процесу з кожним роком покращувалося. Протягом останні трьох років відкрито два багатофункціональних ігрових спортивних майданчики, на яких розміщено 4 баскетбольних, 4 волейбольних, 2 гандбольних та 2 міні-футбольних майданчики, а також тенісний корт; проведено заміну штучного покриття футбольного поля, здійснено ремонт багатьох навчальних, спортивних та допоміжних об’єктів факультету, зокрема, в останні два роки – коридору навчального корпусу, залу спортивних ігор, актового залу, двох аудиторій, замінено вікна залу аеробіки, проведено утеплення навчального корпусу тощо.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Протягом багатьох років студенти факультету активно беруть участь у Спартакіаді університету, є учасниками чемпіонатів світу, Європи, чемпіонатів України, Універсіади України серед закладів вищої освіти тощо.

За період функціонування факультету серед його випускників та нинішніх студентів – учасники Олімпійських (Тетяна Дорохова, Микола Лабовський, Руслана Цихоцька, Вероніка Івасюк) та Параолімпійських ігор (Олена Скубак), чемпіони та призери першості Світу та Європи (Руслана Цихоцька, Людмила Грицай, Юрій Черкалюк, Роман Паскар, Олександр Доскальчук, Анна Беженар, Роман Скидан, Тарас Мандрик), Заслужені тренери (Петро Горюк, Іван Штефюк), Заслужені майстри спорту України (Тетяна Дорохова, Анна Беженар) та Майстри спорту України міжнародного класу (Микола Лабовський, Аліна Арініна, Руслана Цихоцька, Мар’яна Плаксива, Юрій Бахтіяров, Юрій Киселиця, Олена Скубак, Людмила Грицай, Юрій Черкалюк, Олександр Доскальчук, Роман Скидан, Тарас Мандрик).

Так, з 12 по 17 січня 2015 р. на полігоні біля Ужгорода двоє студентів Мандрик Олег та Скидан Роман у ролі інструкторів здійснювали фізичну та спеціальну підготовку бійців Нацгвардії України.

Студенти не лише беруть активну участь у різноманітних спортивних заходах, а й отримують перемоги.

З 18 по 22 жовтня 2015 року у турецькій Анталії відбувся чемпіонат світу з панкратіону серед дорослих, юніорів та юнаків. У збірній команді України взяли участь 6 студентів факультету фізичної культури та здоров’я людини. Приємно відзначити, що вони повернулися до рідного міста призерами та переможцями. По суті, перемогу святкувала уся команда України, адже цей колектив здобув перше загальнокомандне місце серед сорока країн-учасників.

Лише за 2016 рік 7 студентів здобули звання «Майстра спорту України» та 1 студент – звання «Майстер спорту України міжнародного класу», а 44 студенти стали переможцями та призерами Чемпіонатів світу, Чемпіонатів та Кубків України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Виокремлюємо серйозні досягнення у спорті (футбол, панкратіон, рукопашний бій, боротьба, велоспорт, пауерліфтинг, легка атлетика, волейбол, карате, бокс, гірськолижний спорт та інші). Так, у 2017 році 7 студентів виконали норматив на звання «Майстер спорту України»; 29 студентів виконали норматив на звання «Кандидата у майстри спорту України»; 66 студентів стали переможцями та призерами Чемпіонатів світу, Чемпіонатів та Кубків України з олімпійських видів спорту (футбол, легка атлетика, велосипедний спорт, карате), та неолімпійських видів спорту (панкратіон, пауерліфтинг, рукопашний бій, боротьба КУРАШ).

Щороку силами кафедр факультету, в першу чергу, кафедри фізичного виховання (завідувач кафедри – канд. пед. наук, доцент Палагнюк Т.В.) організовуються та проводяться Спартакіади університету.

Викладачі факультету проводять підготовку та тренування збірних команд та студентів ЧНУ до змагань різного рівня (від Чемпіонату області до Чемпіонатів Світу).

 

ДЕКАНИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

 ЧАБАНЕНКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

Декан факультету з 2008 до 2011 рр

.чебаненко

Народився 9 вересня 1946 року у місті Відні (Австрія) в родині військовослужбовця. Після закінчення середньої школи, наслідуючи родинний приклад, подав документи до Одеського артилерійського училища, яке закінчив у 1967 році.

У 1976 році закінчив Військову артилерійську академію імені М.І. Калініна. Пройшов щаблі військової кар’єри до заступника командира полку.

У 1981 році змінив напрям своєї діяльності – його було призначено на посаду викладача військової кафедри Чернівецького університету.

111У 1990 році він очолив кафедру і доклав чимало зусиль для її розвитку. Саме за його завідування кафедру визнано однією з кращих в Україні. Велику увагу Валерій Павлович приділяв підвищенню якості наукової, методичної та навчальної роботи, вдосконаленню матеріально-технічної бази кафедри, створенню оптимальних умов для діяльності викладачів і навчання студентів.

В.П. Чабаненко – доцент (1997), кандидат педагогічних наук (2001), заслужений працівник освіти України (2004). Опублікував понад 40 наукових праць, брав участь у багатьох науково-методичних і науково-практичних конференціях.

За роки керування факультетом фізичної культури та здоров’я людини приклав багато зусиль для створення нових та удосконалення існуючих об’єктів навчальної матеріально-технічної та спортивної бази. Значно покращилися умови освітнього процесу для науково-педагогічних працівників та студентів факультету, була розпочата робота з налагодження міжнародних зв’язків зі спорідненими факультетами університетів – партнерів Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.

Зорый


ЗОРІЙ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ

Декан факультету з 2011 року

Народився 1 вересня 1962 року в м. Чернівці. Після закінчення середньої школи вступив до Донецького вищого військово-політичного училища інженерних військ і військ зв’язку.

Після закінчення училища у 1983 році проходив службу в Одеському, Приволзько-Уральському та Прикарпатському військових округах на посадах від заступника командира роти до заступника командира полку. У 1995 році закінчив Гуманітарну академію Збройних Сил (м. Москва).

З 1998 по 2006 роки проходив службу на посаді старшого викладача кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2007 році отримав учене звання «доцент». Відмінник освіти України.

З вересня 2011 року – завідувач кафедри військової підготовки. Співавтор двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та одного навчально-методичного посібника з грифом Міністерства оборони України. Автор більше 50 наукових статей у фахових виданнях ВАК України та більше 15 навчально-методичних праць.

За останні роки неодноразово публікував результати власних і колективних наукових досліджень у наукових виданнях, введених до наукометричних баз «SCOPUS»та «IndexCopernicus».

За роки керування факультетом Зорієм Я.Б. продовжилася робота щодо удосконалення навчально-матеріальної бази для навчання і занять спортом для учасників освітнього процесу, ліцензовано (відкрито) нові спеціальності, суттєво покращилася наукова робота та міжнародна співпраця, зріс авторитет факультету як в університетській громаді, так і на Буковині та за її межами.

У 2019 році успішно захистив докторську дисертацію.

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМЕРІВСЬКА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА,темеривська

заступник декана з навчально-методичної роботи (2008-2012 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1992 році закінчила Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича за спеціальністю «Біологія». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію. З 2005 року працювала на посаді доцента кафедри фізичної культури і валеології ЧНУ. З 2016 року переведена на кафедру фізичної реабілітації та ерготерапії (нині – кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги). Започатковувала усі елементи навчально-методичної роботи на новоствореному факультеті.

Є автором підручників, методичних вказівок та рекомендацій, наукових публікацій у міжнародних та всеукраїнських наукових журналах та конференціях.

киселиця

КИСЕЛИЦЯ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА,

заступник декана з навчально-методичної роботи (2012-2016 рр., та з 2018), кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1999 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, отримавши кваліфікацію «Філолог, викладач української мови і літератури». Кандидат педагогічних наук з 2012 року.

З 2007 – асистент кафедри фізичної культури і валеології; з 2012 – асистент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу; з 2017 до цього часу – доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я.

Є автором більше 60 одноосібних та колективних публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та в журналах, які індексуються в наукометричних базах «Index Copernicus», «Scopus» та «Web of Science».

Гнесь

ГНЕСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана з навчально-методичної роботи (2016-2018), кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю викладач фізичної культури і спорту. З 1998 року зарахована на посаду викладача кафедри фізичного виховання ЧНУ. З 2003 року працює викладачем кафедри фізичної культури і валеології (нині – кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту). У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію.

Є укладачем низки навчально-методичних посібників та автором наукових публікацій. Науковий інтерес охоплює проблеми історії становлення і розвитку фізичного виховання в Україні, зокрема на території Буковини. Триває робота над дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Учасник Чемпіонатів і Кубків України. Неодноразова чемпіонка Хмельницької області (100, 200 м вільним стилем). Учасниця Першості України. Кандидат у майстри спорту України з плавання, суддя ІІ категорії з плавання. Проводить активну роботу з організації і проведення змагань з плавання у місті Чернівці.

Ячнюк

ЯЧНЮК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

заступник декана з навчально-виховної роботи (2008-2009), старший викладач.

Майстер спорту з гандболу. Відмінник освіти України, голова регіонального осередку Олімпійської академії України в Чернівецькій області, автор понад двадцяти наукових публікацій, трьох підручників, десяти навчально-методичних посібників. Закінчив аспірантуру Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.

Впродовж 22 років – голова обласної федерації гандболу Чернівецької області. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами міністерства молоді та спорту України, облдержадміністрації, Чернівецької міської ради та обласного управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. Почесний працівник «Фізичної культури і спорту» у 2008 році.

Цибанюк

ЦИБАНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана з навчально-виховної роботи (2009-2012), кандидат педагогічних наук, доцент, докторант.

Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури у 1993 р. за спеціальністю «Фізична культура і спорт» і отримала кваліфікацію «Викладач фізичної культури». З 1995 р. по теперішній час працює фізичним інструктором у закладах дошкільної освіти м. Чернівці.

У 2003 р. розпочала викладацьку діяльність на кафедрі фізичного виховання. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2011 р. отримала вчене звання доцента. Нині – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

Організатор спортивно-масових свят міського та обласного рівнів: «Спартакіада ЧНУ» (2006-2018 рр.),

«Перші кроки», «Подаруй дитині життя», «Дошкільнята вітають рідне місто» тощо.

 ГаурякГАУРЯК ОЛЕНА ДМИТРІВНА

викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи (2012-2014), кандидат педагогічних наук.

У 1991 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури та отримала спеціальність викладача фізичного виховання і кваліфікацію інструктора лікувальної фізкультури.

З 2001 року – викладач кафедри фізичної культури і валеології ЧНУ, з 2008 року – викладач кафедри здоров’я людини, спортивної рекреації та фітнесу, з 2016 року – викладач кафедри фізичної культури та основ здоров’я. Майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію. Є автором понад тридцяти науково-методичних праць, з яких 5 – навчально-методичні посібники.

Мороз

МОРОЗ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана з навчально-виховної роботи (з 2014 року), кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Майстер спорту з художньої гімнастики.

У 1994 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут.

З 1998 року зарахована на посаду викладача кафедри фізичного виховання ЧНУ. З 2003 року працювала викладачем кафедри фізичної культури і валеології (нині – кафедра фізичної культури та основ здоров’я).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

Підготувала 5 призерів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фітнес та рекреація».

Надруковано 3 навчально-методичних посібники з грифом Вченої ради університету та один підручник з грифом МОН України, понад 45 наукових публікацій у вітчизняних та фахових виданнях та 3 статті в журналі, який індексується в наукометричній базі Scopus.

 

Ви тут: Головна / Про факультет