zoofirma.ru

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

gerb finish 01

Підставою для впровадження освітньої діяльності є ліцензія Міністерства освіти і науки України (Серія АВ, №482337, рішення ДАК від 29.07.09) за такими видами освітньої діяльності, як підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Підготовка здійснюється за денною (150 осіб) та заочною (100 осіб) формами навчання. Ліцензований обсяг – 250 осіб.

За клопотанням громадських і спортивних організацій управління народної освіти ректоратом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича наказом №122 від 01.09.2008 року був виведений та створений як новий структурний підрозділ зі складу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи факультет фізичної культури та здоров’я людини, який проводить підготовку вчителів фізичного виховання.

Факультет фізичної культури та здоров’я людини здійснює підготовку спеціалістів з напрямів 6.010201 “Фізичне виховання”, 6.010203 «Здоров’я людини» (галузь знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”) та за спеціальністю 7.010103, 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» (напрям 0101 «Педагогічна освіта»). З них фізичне виховання денна 90 чол. та 70 чол. (заочна), здоров’я людини денна 60 чол. та 30 (заочна).

Вступні випробування на напрям «Фізичне виховання»:

Перелік сертифікатів УЦОЯО (вступних випробувань):

- біологія (сертифікат ЗНО);

- українська мова та література (сертифікат ЗНО);

- творчий конкурс з фізичної культури (підйом в сид (прес), підтягування/віджимання (чол./жін.), біг 2000/3000 м.(жін./чол.), біг 100 м.).

Форми навчання: денна, заочна.

Підготовка фахівців здійснюється на базі середньої освіти та освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста.

Можливі сфери діяльності:

- вчитель фізичного виховання у дошкільних, шкільних закладах та вищих навчальних закладах;

- вчитель з фізичної підготовки у військових та інших спеціальних підрозділах;

- інструктор і методист з фізичної культури та туризму на підприємствах і в установах, за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення;

- асистент у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;

- посади навчально-допоміжного персоналу в навчальних закладах;

- фахівець з експлуатації спортивних споруд;

- працівники державних та громадських установ, що керують розвитком фізичної культури і спорту;

- фахівець-дослідник в галузі фізичного виховання, спорту та туризму, організатор (керівник, інструктор) туристичної роботи;

- працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів.

Вступні випробування на напрям «Здоров’я людини»:

Перелік сертифікатів УЦОЯО (вступних випробувань):

- біологія (сертифікат ЗНО);

- українська мова та література(сертифікат ЗНО);

- творчий конкурс з фізичної культури (підйом в сид (прес), підтягування/віджимання (чол./жін.), біг 2000/3000 м.(жін./чол.), біг 100 м.).

Форми навчання: денна, заочна.

Підготовка фахівців здійснюється на базі середньої освіти

Можливі сфери діяльності:

- вчитель фізичного виховання в дошкільних, шкільних закладах та вищих начальних закладах;

- фітнес тренер;

- вчитель основ здоров’я у шкільних закладах, фахівець здорового способу життя;

- фахівець з фізичної рекреації дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією;

- асистент у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;

- інструктор (організатор) оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;

- працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;

- інструктор (методист) з лікувальної фізичної культури;

- фахівець-дослідник в галузі фізичного виховання, спорту та рекреації;

- інструктор (методист) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах, школах-інтернатах,

- працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів;

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 26.02.02 р. діяльність факультету була переорієнтована на забезпечення неперервної багаторівневої підготовки фахівців з фізичного виховання. Зокрема, було підготовлено навчально-методичне забезпечення державної атестації бакалаврів, спеціалістів, вступних випробувань для магістратури.

Випускники факультету щорічно поповнюють педагогічні колективи навчальних закладів Чернівецької та інших областей України. Понад 90% навчальних закладів освіти області забезпечені вчителями з фізичної культури із числа випускників факультету. На такому ж рівні забезпечені фахівцями районні відділи фізичної культури і спорту, ДЮСШ, інші спортивні організації та колективи.

Запроваджена підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста. Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання.

Метою діяльності факультету є формування професійно підготовленого вчителя фізичного виховання, який здатний на конкурсній основі працювати в навчальних закладах різних рівнів акредитації, якому були б притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності.

Завдання в галузі освітньої, професійної, науково-дослідної та виробничої діяльності, розвитку міжнародних зв’язків:

- розкрити значення фізичного виховання в загальній і професійній освіті та трудовій діяльності людини, взаємозв`язок шкільного курсу фізичного виховання з сучасними досягненнями фізіології людини, біомеханіки і біохімії спорту, психології, спортивно-педагогічних дисциплін;

- значення фізичного виховання в інтелектуальному та фізичному розвитку учнів та у формуванні їх світогляду, позитивних рис особистості;

- забезпечити ґрунтовне вивчення студентами шкільних програм, підручників і навчальних посібників з окремих методик фізичного виховання, розуміння системного підходу до побудови сучасних технологій формування рухових навичок та розвитку фізичних якостей;

- створити умови для науково-методичної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання;

- виховувати у майбутніх вчителів творчий підхід до вирішення проблеми ефективного викладання фізичного виховання, сформувати уміння та навички самостійного аналізу процесу навчання та тренування, дослідження методичних проблем; створити сприятливі умови для неперервного самостійного наукового пошуку шляхів удосконалення процесу фізичного виховання в школі, підвищення фізичної підготовки учнів;

- сформувати у студентів основні практичні вміння проводити якісно навчально-виховну роботу на рівні сучасних вимог, обґрунтованих у законодавстві України, в “Законі про фізичну культуру і спорт”.

Актуальність підготовки вчителя фізичної культури обумовлюється необхідністю кадрового забезпечення вакантних місць, принаймні на майбутні п`ять років.

Відродження і зміцнення національного суверенітету і незалежної України неможливе без здорових, гармонійно розвинутих людей, здатних в умовах ринкової економіки вирішувати питання фізичного виховання та реалізації розвитку Державної програми фізичного виховання та спорту в Україні. Так, у школах Чернівецької області станом на 01.09.2009 року працює 749 вчителів фізичної культури та 267 тренерів. На майбутні п`ять років по Чернівецькій області потрібно вчителів фізичної культури та тренерів ДЮСШ: 2010 – 47 чол., 2011 – 59 чол., 2012 – 70 чол., 2013 – 61 чол., 2014 – 67 чол.

Загальна чисельність працівників фахових кафедр та підрозділів факультету, яка забезпечує підготовку фахівців, становить 95 чоловік. З них професорсько-викладацький склад – 83, допоміжний – 12.

Підготовку фахівців забезпечують шість кафедр:

кафедра фізичного виховання для гуманітарних факультетів;

кафедра фізичного виховання для природничих факультетів;

кафедра здоров’я людини, рекреації та фітнесу;

кафедра безпеки життєдіяльності;

кафедра військової підготовки.

кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання

З числа кафедр загальноуніверситетських та інших факультетів у підготовці фахівців з фізичного виховання задіяно 20 кафедр. Зокрема, це такі кафедри: іноземних мов, зоології, біохімії, української літератури та журналістики, історії та культури української мови, історії України, політології, філософії, безпеки життєдіяльності, економіки України, соціальної та загальної педагогіки, педагогіки і методики початкової освіти, психології та ін. В ЧНУ за наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 16 лютого2009 року №65/124 відновила роботу кафедра військової підготовки та з 22 червня 2009 року №481 проводиться конкурсний відбір з числа студентів 3 курсу ЧНУ.

На факультеті розроблена та діє програма перспективного розвитку на 2008-2013 рр. Цією програмою передбачається наступне:

1. Навчальний процес та його комп’ютеризація.

Підготовлені комплекси навчально-методичних матеріалів з фахових дисциплін в електронному варіанті для самостійної позааудиторної роботи студентів.

Підготовлені і видані комплекси тестових завдань з фахових дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Розширюється кількість спецкурсів, спецсемінарів та факультативних дисциплін для повного забезпечення студентів вільного їх вибору.

Поповнюється комп’ютерний клас на факультеті електронними носіями інформації.

Вивчається та впроваджується у практичну діяльність факультету досвід роботи провідних викладачів, вчителів та тренерів з різних видів спорту.

2. Кадри

Підготувати і захистити дванадцять кандидатських дисертацій та дві докторські.

3. Наука

   Залучити до науково-дослідної роботи переважну більшість студентів факультету.

   Створити науково-дослідну лабораторію з проблем фізичного виховання та спорту.

   Збільшити кількість публікацій наукових статей у фахових виданнях.

4. Навчально-матеріальна база

Проведено ремонт та реконструкцію гімнастичного, ігрового та хореографічних залів, іде ремонт спортивних майданчиків.

Проведено ремонт навчальних аудиторій.

Осучаснити матеріально-технічне забезпечення кафедр.

5. Спортивно-масова робота

Створити умови для щоденних тренувань студентів-кандидатів до збірних команд України з різних видів спорту.

Організовано періодичне обстеження протягом року на належному науковому рівні студентів-кандидатів до збірних команд України з різних видів спорту.

Організувати щорічне проведення традиційних Всеукраїнських турнірів з ігрових видів спорту за участю команд ДЮСШ Чернівецької та сусідніх областей.

Підготувати з числа студентів 10-12 кандидатів до збірних команд України з різних видів спорту.

6. Навчально-методична робота

Навчально-виховний процес на факультеті здійснюється на основі кваліфікаційних характеристик відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Викладачами кафедр здійснюється щорічна підготовка та видання навчальних та навчально-методичних посібників для забезпечення навчального процесу.

Факультет з перших днів проведення експерименту з кредитно-модульної системи в ЧНУ активно включився в даний процес, відповідно дані питання досить часто є предметом обговорення на методичній раді та Вченій раді факультету. В результаті проведеної роботи розроблені робочі програми, видані навчально-методичні посібники до окремих навчальних дисциплін і для проведення різних практик в умовах кредитно-модульної системи.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів, зокрема молодих, на факультеті працює науково-методичний семінар, де розглядаються проблеми організації навчально-виховного процесу, підвищення якості контролю знань, умінь та навичок студентів, підготовки наукових видань тощо.

Навчальний процес відбувається в основному на навчальних площах факультету. У розпорядженні випускаючих кафедр 15 аудиторій і навчально-методичних кабінетів, комп’ютерний клас, методичний кабінет, кабінет теорії і методики фізичного виховання, анатомії, цивільної оборони, безпеки життєдіяльності, спортивний комплекс, зали аеробіки та фітнесу, боротьби, колонетики, атлетизму, гімнастичний та тренажерний зали.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється у процесі викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики в передових навчальних закладах, у т.ч. нового типу (гімназії, ліцеї, школи-комплекси), з якими укладено відповідні угоди.

7. Наукова робота викладачів та студентів

        Колективи кафедр здійснюють наукові дослідження, пов’язані з актуальними проблемами науки і практики тієї галузі, до якої належить кафедра. Професорсько-викладацький склад факультету налічує 85 осіб, з них 3 доктори наук, 15 кандидатів наук.

Результатом наукової діяльності кафедр є наукова продукція – підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, статті, тези конференцій. До найвагомішого доробку викладачів факультету належать такі видання: „Вплив харчування на здоров’я людини” (А.Бабюк, О.Воробйов, Л.Романів), „Спортивна морфологія” (О.Воробйов, В.Савка, Ю.Ячнюк та ін.); “Дитячо-юнацький спорт в системі освіти Буковини” (К.Жукотинський та ін.), “Вільна боротьба” (К.Жукотинський); “Конспективний курс зі спортивної метрології” (С.Мединський), “Конспективний курс з біомеханіки” (С.Мединський);. “Основи психології спорту” (М.Комісарик); “Науково-дослідна робота у фізичній культурі та спорті” (О.Воробйов, С.Мединський); “Техніка гімнастичних вправ” (П.Євстратов, О.Гауряк, С.Мединський); “Спортивна морфологія” (В.Савка та ін.); “Основи спортивного орієнтування” (С.Мединський, А.Слобожанінов та ін.); “Відновлювальні засоби у фізичній культурі та спорті” (О.Воробйов, І.Ячнюк, Ю.Ячнюк та ін.), "Самостійна робота студентів у системі фізичного виховання вищих навчальних закладів" (Н.Павлова, А.Єрохова), "Прийоми з боксу і боротьби в рукопашному бою для жінок", (А.Єрохова, Н.Павлова); "Основи методики навчання і тренування в плаванні" (І.Звезда, Т.Палагнюк), "Основи тренувального процесу у футболі" (М.Осадець); "Основи спортивного орієнтування" (П.Петричук, В.Купчик); "Сучасні культурно-спортивні заходи з елементами української народної фізичної культури" (Т.Палагнюк); "Інструментальні методи дослідження у фізичний культурі і спорті" (Т.Темерівська) та ін.

         Результати наукових розробок всіх кафедр активно впроваджуються у навчальний процес.

         За тематикою наукових досліджень викладачами кафедр розроблені і читаються спецкурси, спецсемінари, проводяться тренінгові заняття.

         Матеріали наукових досліджень використовуються у розробці лекційних, семінарських та практичних занять.

        У контексті роботи над темою «Формування здорового способу життя» викладачами кафедри фізичної культури та спорту розроблена методика проведення навчальних занять з фізичної культури з особами з ослабленим здоров’ям та початковими формами його порушень. Ця методика впроваджена у роботу спеціальної медичної групи, в якій займаються студенти університету. Також розроблені методичні рекомендації для організації роботи спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою у загальноосвітній школі.

8.Участь студентів у науково-дослідній роботі

До виконання наукових досліджень кафедр залучаються студенти.

Відповідно до наукових напрямів випускаючими кафедрами розроблена тематика курсових, дипломних і магістерських робіт, які виконують студенти денної та заочної форми навчання. У навчальних планах усіх спеціальностей передбачений навчальний курс „Основи наукових досліджень”. Викладачі практикують створення проблемних груп.

Щороку студенти факультету беруть участь у всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, конференціях. У 2010 році студенти факультету взяли активну участь у щорічній загальноуніверситетській студентській конференції. Організація наукових конференцій

Кафедри факультету систематично виступають ініціаторами й організаторами міжнародних та всеукраїнських конференцій: «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання і спорту у ВНЗ при підготовці майбутніх фахівців в умовах Європейського освітнього простору»

9. Міжнародна та міжвузівська співпраця

Факультет підтримує партнерські стосунки ЧНУ та Ботошанським культурним товариством «Флоаре альбастре» (Румунія), Прикарпатським національним університетом ім.В.Стефаника, Тернопільським державним педагогічним університетом ім.В.Гнатюка, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти, Інститутом проблем виховання, Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Міжнародна співпраця факультету передбачає спортивні змагання з студентами Сучавського університету “Стефана чал Марі” (Румунія), з збірною командою вищої наукової школи м. Радом (Польща).

Факультет співпрацює також з Центром соціального партнерства в Чернівецькій області, громадськими організаціями й благодійними фондами м. Чернівці та Чернівецької області, спортивними асоціаціями та ДЮСШ.

Науково-педагогічними працівниками факультету систематично здійснюється рецензування підручників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій, наукових статей. Фахівці вищої категорії опонують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, беруть участь у експертних комісіях з акредитації спеціальностей у інших вузах та ін.

На факультеті видається збірник наукових праць «Науковий вісник Чернівецького університету.

10. Виховна робота зі студентами

Організація виховного процесу на факультеті фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича здійснюється за такими основними напрямами:

·         заходи, спрямовані на реалізацію змісту національного виховання;

·         управління виховним процесом в рамках факультету;

·         організація життя, побуту, дозвілля студентів;

·         діяльність студентського самоврядування.

Відповідно до цих напрямів деканатом спільно з кураторами груп та представниками студентського парламенту і профбюро розроблені плани виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи, які включають загально університетські заходи, а також ті, які є індивідуальними для факультету та окремих груп.

З метою реалізації змісту національного виховання, яке включає всі напрями виховання, випускаються тематичні стінівки. З метою естетичного, морального виховання студентів організовувалось колективний перегляд вистави акторів обласного музично-драматичного театру, моновистави у палаці «Академічний», концерту симфонічного оркестру обласної філармонії.

Студенти факультету є активними учасниками загальноуніверситетських свят і конкурсів.

Управління виховним процесом на факультеті здійснюється через інститут кураторства на чолі з Радою кураторів. Відповідно до нагальних потреб проводяться засіданнях кураторів академічних груп факультету, де розробляються семестрові плани навчально-виховної роботи, організовуються збори кураторів для обговорення актуальних питань, а також форм, методів та напрямків активізації роботи зі студентами, заслуховуються звіти кураторів про проведену роботу. Куратори проводять виховні години в групах згідно з розробленим графіком виховних годин, на яких регулярно проводяться тематичні лекції до визначних дат в житті України, університету, молоді, а також які присвячені пропаганді здорового способу життя. Разом з кураторами груп студенти на вихідні та святкові дні організовують туристичні походи маршрутами Чернівецької та сусідніх областей (Вижницю, Хотин, Яремче, Кам'янець-Подільський, Львів).

З метою організації життя, побуту студентів Радою кураторів разом з представниками деканату проводяться рейди-перевірки санітарного стану навчальних аудиторій та кімнат гуртожитку, конкурс на кращу кімнату гуртожитку та кращу навчальну аудиторію. Кожного місяця відбуваються збори студентів, які проживають у гуртожитку, щотижня проводяться засідання адмінкомісії, де вирішуються нагальні проблеми студентства, а кожного дня згідно графіку в гуртожитку чергують викладачі.

Спортивно-масова робота. Протягом багатьох років студенти факультету активно беруть участь у Спартакіаді університету. Студенти факультету є учасниками змагання чемпіонатів світу, Європи, чемпіонатів України, Універсіади України серед вищих навчальних закладів.

На факультеті діють студентські клуби за інтересами. Клуб «Волонтер» (при кафедрі здоров’я людини, спортивної рекреації та фітнесу) організовує допомогу немічним людям, благодійні акції, співпрацює з товариством «Червоного хреста» Учасники клубу «Теорія і методика фізичного виховання» організовують круглі столи, педагогічні читання, спортивні конкурси та малі олімпійські ігри.

Безпосередню участь факультет бере і в організації загальноуніверситетської благодійної акції «Добром примножимо добро». Щорічно студенти факультету беруть участь у Всеукраїнському місячнику Червоного хреста.

Ви тут: Головна / Про факультет