Вітаємо Вас на нашому сайті!

Про нас

Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і розміщується на його фондах. З питань особливостей підготовки військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань кафедра підпорядковується Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України. З питань освітньої діяльності та організації навчально-виховного процесу кафедра підпорядковується ректору університету. Для навчання на кафедрі військової підготовки приймаються на добровільних засадах не тільки студенти вищих навчальних закладів денної форми навчання, але й громадяни України чоловічої та жіночої статі віком до 40 років, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або здобувають її за денною чи заочною формою навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України (крім медичного) і придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. Громадяни України можуть проходити військову підготовку як за кошти фізичних осіб, так і за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням). На час навчання на кафедрі військової підготовки надається відстрочка від призову на строкову військову службу. Військова підготовка громадян України організовується і проводиться згідно з вимогами Законів України “Про вищу освіту”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами) та Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289. Надання освітньої послуги з військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу кафедра здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 270172, виданої згідно рішення Акредитаційної комісії від 27.06.2013р., протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013р. № 2494л). Кафедра проводить підготовку громадян України за такими військово-обліковими спеціальностями: - Бойове застосування механізованих підрозділів; - Бойове застосування підрозділів наземної артилерії; - Соціальна психологія. Військова підготовка планується та проводиться методом “військового дня” один раз на тиждень. Термін навчання – 2 роки. Під час навчання на кафедрі громадяни вивчають дисципліни загальновійськової підготовки, організації та методики роботи з особовим складом військових підрозділів, тактичної і тактико-спеціальної підготовки, військово-технічної і військово-спеціальної підготовки. Вивчення цих дисциплін закріплюється практичним виконанням вправ на тактико-спеціальних заняттях і навчаннях. Після завершення першого року навчання проводяться комплексні практичні заняття для удосконалення навичок з курсу первинної військово-професійної підготовки, другого року навчання – навчальний збір на базі військової частини, що є завершальним етапом військової підготовки (виконуються вправи стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів, водіння бойової техніки, вдосконалення командних та методичних навичок, вирішуються інші практичні завдання). Завершується навчання на кафедрі складанням випускного екзамену, за результатами якого, після приведення випускників до Військової присяги, вони атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцера запасу.

Керівний склад кафедри

Весь склад

Історія КВП

Основні етапи становлення та розвитку кафедри військової підготовки

Військова кафедра Чернівецького державного університету створена у 1948 році. Колектив досвідчених офіцерів-фронтовиків на чолі з першим начальником кафедри генерал-майором Курочкіним Костянтином Трохимовичем розпочав військову підготовку командирів артилерійських взводів. Вагомий внесок у розвиток та розбудову основних структурних підрозділів, добір і комплектування керівного, професорсько-викладацького та навчально-допоміжного складу, підготовку і виховання висококваліфікованих офіцерів запасу впродовж існування кафедри зробили її начальники: генерал-майор Бобровников Костянтин Степанович; полковник Грибов Микола Логвинович; кандидат педагогічних наук, доцент полковник Сушанко Віктор Володимирович; полковник Процюк Володимир Захарович; кандидат педагогічних наук, доцент, полковник Чабаненко Валерій Павлович; кандидат педагогічних наук, доцент полковник Зорій Ярослав Богданович. З квітня 2019 року завідувачем кафедри був призначений полковник Співак Віктор Миколайович, а з січня 2020 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначений полковник Хомік Іван Васильович. В період з 1961 по 1968 роки діяльність військової кафедри була призупинена, а з 1968 року і донині вона успішно функціонує, розширила перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснює підготовку офіцерів запасу. З проголошенням незалежності України, утворенням її Збройних Сил, кафедра військової підготовки університету з липня 1992 року стала військовим навчальним підрозділом та перейшла в підпорядкування Управлінню військової освіти Міністерства оборони України. В 1992 році особовий склад кафедри військової підготовки прийняв військову присягу на вірність народові України.

Дисципліни

Бойове застосування підрозділів наземної артилерії

Перейти в Електронне навчання

Бойове застосування механізованих частин та підрозділів

Перейти в Електронне навчання

Соціальна психологія

Перейти в Електронне навчання

Вступ на навчання

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ громадян України для проходження військової підготовки

1. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями (далі – ВЛК) (додатки 1, 2 та 3). Медичний огляд ВЛК районних (міських) військових комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації). Придатність осіб жіночої статі до військової служби визначається за результатами медичного огляду ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання (навчання). До початку проходження ВЛК у військових комісаріатах громадяни повинні підготувати документи згідно додатку 1, роздрукувати картку обстеження та медичного огляду (додаток 2), наклеїти фото, записати відомості про себе і пройти обстеження в поліклініках за місцем проживання чи навчання. Медичний огляд ВЛК проводиться за направленням від КВП ЧНУ. Результатом проходження ВЛК є довідка за формою 4 (додаток 3).

2. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, склад якої за поданням завідувача КВП затверджується наказом ректора ЧНУ. Проведення попереднього відбору кандидатів покладається на завідувача КВП ЧНУ, директорів інститутів, деканів факультетів ЧНУ та керівників інших ВНЗ, здобувачі вищої освіти яких виявили бажання проходити військову підготовку.

3. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я директора інституту/декана факультету ЧНУ/керівника іншого вищого навчального закладу, в якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти.

До заяви додається:

- копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія першої сторінки паспорта громадянина України. Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП ЧНУ. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

4. Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови відбіркової комісії. До заяви додається:

- копія посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (для осіб чоловічої статі);

- копія першої сторінки паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту та додатку до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

6. Заява (рапорт) містить такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

- номер навчальної групи, назву факультету та ВНЗ, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

- інформацію про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

- придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

- інформацію про проходження військової служби;

- мотивацію громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки;

- наявність пільг, передбачених законодавством України.

7. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України та оригінал довідки ВЛК за формою Додатку 4 наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (додаток 3). Без наявності зазначених документів він не допускається до участі у конкурсному відборі.

8. Кандидати на навчання при проведенні конкурсного відбору проходять:

- професійний психологічний відбір;

- визначення рівня знань з допризовної підготовки згідно програми;

- перевірку рівня фізичної підготовленості.

9. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

10. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається з 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів, прийомів (додаток 4). Кількість балів за кожне завдання складає 10, максимальна кількість балів – 100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

11. Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених Міністерством оборони України (додаток 5). Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється. Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “зараховано” або “незараховано”. У разі отримання оцінки “незараховано” громадяни виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

12. За результатами конкурсного відбору складається рейтинговий список, у якому вказується:

- середній бал за результатами складання підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, що передують початку військової підготовки (для громадян, які мають вищу освіту – середній бал додатку до диплома бакалавра, для скороченої форми навчання – середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста);

- сума балів за результатами випробовувань з допризовної підготовки;

- результат професійного психологічного відбору;

- результат перевірки рівня фізичної підготовленості;

- висновок ВЛК про придатність до військової служби за станом здоров’я;

- наявність пільг. Рейтинговий список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора ЧНУ на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

13. Апеляції за результатами конкурсною відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора ЧНУ. Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування. Додаткове опитування кандидатів при розгляді апеляцій не допускається.

14. Між громадянином, який за рейтинговим списком зарахований для проходження військової підготовки, та ректором ЧНУ до початку занять укладається контракт про військову підготовку. Якщо громадянин не уклав даний контракт, він відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Вартість військової підготовки громадянина складається з двох частин:

витрати ЧНУ на послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою;

витрати Міністерства оборони України, пов’язані із забезпеченням та проведенням військової підготовки.

Вартість військової підготовки розраховується ЧНУ, погоджується Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України і затверджується ректором. Кошти фізичних осіб за військову підготовку сплачуються (відповідно до укладених контрактів) на спеціальний реєстраційний рахунок ЧНУ у територіальному органі Казначейства України в грошовій одиниці – гривні. Плата здійснюється за кожний семестр навчання на кафедрі військової підготовки та вноситься до початку навчальних занять.

Науково-дослідна робота

На кафедрі військової підготовки, відповідно до плану роботи, активно проводиться науково-дослідна, раціоналізаторська і винахідницька робота, напрямками якої є забезпечення та удосконалення форм і методів організації навчального процесу, виховання особового складу, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази кафедри та предметно-методичних комісій.

Тема кафедральної науково-дослідної роботи:

Актуальні проблеми формування базових військово-професійних компетенцій майбутніх офіцерів запасу під час їх навчання на кафедрі військової підготовки ВНЗ. Науковці кафедри, коло їх наукових інтересів:

1. ЗОРІЙ Ярослав Богданович. Доцент. Доктор педагогічних наук, 2019 рік, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, тема: “Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти”. Закінчив Воєнний університет (м. Москва), 1995 рік, педагогіка і психологія, офіцер з вищою військової освітою, соціальний педагог, викладач. Коло наукових інтересів – фізичне виховання, військово-патріотичне виховання, військова педагогіка і психологія.

2. ШПАНКО Микола Анатолійович. Доцент. Кандидат історичних наук, 2005, 20.02.22 – військова історія, тема: “Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ – початку ХХІ століття”. Закінчив Воєнну академію імені Фрунзе М.В., 1989 рік, командно-штабна оперативно-тактична, офіцер з вищою військової освітою. Коло наукових інтересів – військова історія, інновації в методиці викладання спеціальних дисциплін.

3. ТЕМЕРІВСЬКИЙ Віталій В’ячеславович. Доцент. Кандидат політичних наук, 2011 рік, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, Тема: “Теоретико-концептуальні засади політичного маркетингу в умовах демократії”. Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005, політологія, магістр політології. Коло наукових інтересів – теорія та історія політичної науки.

Науково-педагогічні працівники кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, займаються раціоналізаторською роботою, спрямованою на розвиток і удосконалення навчальної матеріально-технічної бази кафедри, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність.

Ми на мапі

Контакти

    Поштова адреса
  • 58002, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2
  • Місце розташування
  • м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41 (навчальний корпус № 15 ЧНУ)
  • clg-mil@chnu.edu.ua
  • (0372) 54 36 11